Page 8 - Ventilen 2019-4
P. 8

Med sex personer och last var en toppfart
    av 90 km/t bara ett rent önsketänkande


    En himla käck speciell taxiversion pre-
    senterades på Turin-mässan i april 1956
    med ett säte för chauffören där fram
    medan sätet bredvid honom kunde ta
    en passagerare eller fällas för bagage.
    Mellansätet var uppfällbart och baksätet
    var en fast bänk. Om det ändå inte var
    tillfyllest för alla resväskorna, så kunde
    man spänna fast resten på takräcket!         Sex pers på utflykt men hur fick man plats med picknickväskorna?
                       inte det var så farligt på den tiden innan menter att den lilla men prisvärda och
    Från 1960 utökades motorn till 767 cc säkerhetsmedvetandet hade slagit ige- rymliga bilen kunde transportera en hel
    och hela 25 hästar, vilket dock fortfa- nom på bred front inom bilbranschen. familj och ändå komma undan med en
    rande inte räckte för 100 km/t.   Det fanns inte mycket skyddsplåt som genomsnittlig bränsleförbrukning under
                       tog emot om man skulle råka närma sig 0,7 liter per mil.
    Det smarta med Multiplan var att man ett framförvarande eller mötande fordon
    hade kunnat ta tillvara nästan hela bi- alltför fysiskt påtagligt. Den utsatta pla- Efter kriget var Sverige ett land med
    lens längd för innerutrymmena. På de- ceringen manade till ökad försiktighet stor efterfrågan på små praktiska bilar
    signspråk brukar man kalla det cab for- från förarens sida.       för förstagångsbilister. I samband med
    ward när kupén börjar långt fram över                  Suezkrisen 1956 ströps bensinleveran-
    främre hjulaxeln så att den delvis träng- Även om trumbromsarna var hyfsat på- serna av till Sverige och vi fick ransone-
    er undan utrymmet för förarens fram- litliga, så var nog bilens vägegenskaper ring som upphörde först i februari 1957.
    fötter, allt för att ge mer kupéutrymme inte de allra bästa med den höga och Bilar med låg bränsleförbrukning blev
    inom en begränsad hjulbas. Men här smala karossen, som dessutom kanske av naturliga skäl särskilt intressanta i en
    hade Fiat verkligen gått till överdrift, för inte alltid var optimalt lastad i förhål- sådan tid. I början av 1950-talet hade
    här var frontpartiet nästan vertikalt från lande till bilens tyngdpunkt med många Fiat några goda år och låg på plats
    främre kofångaren så att föraren satt passagerare och tungt bagage. Det var nummer åtta i försäljningsstatistiken.
    rakt över framaxeln med ansiktet väldigt säkert viktigare för dåtidens bilkonsu- Innan man testade en Multipla i Motor-
    nära framrutan. Sätet var inte justerbart i
    längdled. Det måste ha känt väldigt ner-
    vöst ur säkerhetssynpunkt att sitta så
    långt fram i en så här liten och inte sär-
    skilt krocksäker bil. Kanske tyckte man
    Så här enkelt fick man in sex personer i
    bilen utan bagage…                                    Multipla som mini-taxi med fyra åkande och resväskor?
     …eller fem med bagage                     Tre åkande var nog lagom i taxin!

     Ventilen • 8 | 2019
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13