Page 6 - Ventilen 2019-4
P. 6

Man kunde läsa i en instruktionsbok för
    gengasaggregat att det bästa ekonomis-
    ka resultatet uppnåddes om automobi-
    len användes dagligen och därvid fram-
    fördes ca 10 mil eller årligen ca 3.000
    mil. Vid kortare körsträckor och längre
    uppehåll ökades bränsleförbrukningen
    varigenom bränsleekonomin äventyra-
    des. Dessutom var det en smutsig och
    farlig hantering för chaufförerna att fylla
    på, tända, rensa slagg och sota aggre-
    gaten. Det var en och annan mustasch
    och många ögonbryn som gick upp i
    rök. Om fordonet skulle användas för
    hö- och halmtransporter måste aggre-
    gatet helt inbyggas och dess varma de-
    lar mycket noga isoleras, så att lasten
    ej kom i beröring med dessa och antän-
    des. Bilbränder var inte helt ovanliga.
    Därjämte förutsatte användningen av
    gengas att lasten ej tog skada, att lämp-
    liga uppehåll kunde göras för påfyllning
    och för aggregatets skötsel.

    Det ledde till att det så småningom upp-
    stod ett helt nytt yrke på bensinstatio-
    nerna och garagen, gengaseldare. Här
    kunde man lämna in sin bil tidigt på mor-
    gonen för att få det förfärligt smutsiga
    förberedelsearbetet utfört av en expert.

    Kolgasen blev mest populär i början men
    intresset för att elda med den renligare
    veden ökade under åren. Aggregaten
    var tunga och tog plats och lastbilarna
    fick en minskad lastförmåga. På per-
    sonbilar placerades aggregaten oftast
    framför eller bakom fordonet, ibland på
    en så kallad pivotvagn. Stora takräck-
    en behövdes för de säckar som måste
    medföras för att förlänga körsträckan.
    Gengasbilisten tvingades att hålla en
    jämn och hög fart för att få ut det mesta                    Ni kan läsa mer om gengasan-
    ur aggregatet. Bilarnas fartresurser blev                    vändningen i Sverige i Peter
    ofta otillräckliga för omkörning.                        Haventons bok Gengas: doku-
                                            ment från en bister tid, utgiven
    Man upptäckte efter hand att gengas-                      2005.
    hanteringen var mycket farlig för hälsan,
    särskilt för personer som bodde i en
    storstad. Många yrkeschaufförer drab-
    bades av symptom som trötthet, slöhet
    och yrsel. Även nervskador och psykis-
    ka problem förekom. På Sabbatsberg
    inrättade man en särskild avdelning
    för misstänkt kolosförgiftade patienter.
    Kronisk kolosförgiftning blev en allt van-
    ligare åkomma. Hälsofaran ökade ytter-
    ligare genom att man allmänt använde
    lysgas och koleldning i hushållen.

    År 1945 släpptes bensinen och smörjol-
    jorna fria men till en början var tillgång-
    en begränsad, så i praktiken levde gen-
    gasdriften vidare i vart fall under 1946.
     Ventilen • 6 | 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11