Page 5 - Ventilen 2019-4
P. 5

Gengasen höll Sverige    rullande under kriget


                                                   Jan Segerfeldt


    Redan tidigt på 1930-talet hade man börjat experimentera med träkolsdrift på fordon. Postver-
    ket körde en franskbyggd bil på prov och Scania-Vabis hade utrustat en av sina egna lastbilar för
    att köras med en av ingenjör Swedlund från Örebro konstruerad gengastillsats.

     Redan före krigsutbrottet diskuterade neratorer. Där avges kolmonoxid som av gengasaggregat att välja mellan på
    man på IC-kongressen 1938 hur man leds till motorn där den slutliga förbrän- marknaden, från bland annat tillverkare
    skulle lösa försörjningen till förening- ningen till koldioxid sker i cylindrarna. som Imbert, Volvo och GM. IC hade
    ens alla bensinstationer om krig och Fördelen med denna metod är att man egen tillverkning av märkena Rappo,
    blockad hotade. Skulle den kvartsmil- kan använda inhemskt bränsle hämtat Mako och Jaro, avsedda för mindre bi-
    jon fordon som nu rullade i Sverige vid från skogen. Genom ekonomiska bidrag lar.
    krigsutbrottet tvingas bli stående p g a avsåg man att på försök utveckla sepa-
    bränslebrist? IC (Bilägarnas Inköpscen- rata brännaggregat som monterades Gengasaggregatens bränslekapacitet
    tral) hade stora lager med bensin och på lastbilar, bussar och traktorer. Men räckte inte på långa vägar för samma
    man hade precis inlett ett samarbete eftersom gengas bara ger drygt hälften körsträcka som för flytande bränsle.
    med Nynäs Petroleum, så det fanns inte av bensinens verkningsgrad, så blev Därför måste kolningsstationer inrättas
    någon oro för tillfället. Men ute i Europa fordonen både svagare och långsam- på strategiska platser, till exempel före
    förvärrades förhållandet till herr Hitler mare, varför intresset att fortsätta ut- detta bensinstationer, dit gengaskolen
    snabbt, så risken var överhängande att veckla detta alternativ snart avtog. Men eller veden transporterades.
    det skulle bli svårt att säkra tillgången plötsligt i och med andra världskrigets
    på flytande bränsle. Det bestämdes utbrott framstod gengas som det enda Motortidningarna började innehålla
    1939 att pröva med motoralkohol, en rimliga alternativet som drivmedel. praktiska råd till bilägarna hur man får
    biprodukt vid papperstillverkning, som                 ut maximal effekt ur gengasaggregaten.
    ersättning för bensin. Dessutom hop- Statens Gengasnämnd inrättades 1939 Vedflisen: bäst är den tyngsta veden i
    pades man på fortsatt import av bensin av Folkhushållningsdepartementet för bok och björk men barrved kan använ-
    och oljor via Baku i Ryssland. I slutän- att utöva kontroll över tillverkning, mon- das. Barken ska inte vara kvar utom den
    dan visade det sig att det blev gengas- tering och användning av gengasverk. tunnare på lövved och bitarna ska vara
    aggregaten som höll uppskattningsvis IC insåg allvaret och engagerade sig knytnävstora. Träkolen ska vara fri från
    80.000 fordon, eller en tredjedel av Sve- tidigt i tillverkning av aggregat genom stybb och småkol samt sand och väl
    riges fordonsflotta, fortsatt rullande. Hässleholms Mekaniska Verkstad som genomkolade. Storleken ska vara som
                       1939 kunde leverera 500 Svedlundag- tändsticksaskar, tre till sex centimeter.
    Gengas, förkortning av generatorgas, gregat, men det förslog inte långt. Den- Hårda kol, d.v.s. tunga kol är bäst, bok-
    framställs genom ofullständig förbrän- na plötsliga efterfrågan gjorde att det och björkvedskol är bättre än barrkol.
    ning av träkol eller vedbitar i gasge- snart dök upp hundratals olika modeller


                                                Ventilen • 5 | 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10