Page 3 - Ventilen 2019-4
P. 3

och valberedning. Gilberts För dig som är ny i klubben så är ni
                            oändliga energi, vänlighet, varmt välkommna och om ni inte varit
                            hjälpsamhet och hans hu- på någon träff så hoppas jag ni kollar
                            mor kommer att saknas. i kalendern och hittar något intressant
                            Tacksamheten från GMHK att börja med. Har du frågor så tveka
                            är stor för de insatser som inte att höra av dig till någon av oss
                            Gilbert gjort för klubben i styrelsen eller de andra funktionä-
                            och medlemmarna. Från rerna i GMHK.
                            styrelsen och funktionärer
                            har vi skänkt pengar till Från GMHKs styrelse och funktionä-
                            parkinsonfonden. Våra tan- rer så önskas en god jul och ett gott
                            kar går till Ulla, deras barn nytt år.
                            och barnbarn, deras förlust
                            är otroligt stor.     Anders

     I GMHK fick vi ett sorgligt besked att Gilbert var den som fick Fritiof att hål-
     Gilbert gått bort. Gilbert berörde alla la öppet sitt garage varje månad. Fri-
     medlemmar, gammal som ung. Gil- tiof har uppgett att han inte orkar hålla
     berts förmåga att klura ut lösningar öppet varje månad och från nästa år
     var fantastisk oavsett vad som skulle kommer det att bli tre eller fyra gånger
     lösas. Gilbert fixade med mycket inom som Fritiof håller öppet.
     GMHK, som ordförande, allt i allo     Hej!                familjemedlem och anser du fått fel gamla matrikeln och maila in era änd-
                       belopp på kortet och vice versa, änd- ringar, info@gmhk.org eller matrikel-
     Med detta årets sista nummer med- ra inbetalningen men glöm inte skriva sidan på hemsidan går bra.
     följer inbetalningskort för 2020.  ditt namn så tittar jag på det.
                                         Jag ber också att få önska alla med-
     Betala gärna så snart som möjligt, det Titta samtidigt över så att du har rätt lemmar en God Jul och ett Gott Nytt
     förenklar mitt jobb. Om du betalar på postadress och e-postadress.  År.
     annat sätt, t.ex. via internetbank, glöm
     inte skriva ditt namn i meddelandet till Du som ännu inte lämnat e-post- Er kassör Benny Wahlberg
     betalningsmottagaren. Har du en fa- adress, gör det nu. Den adressen an-
     miljemedlem som inte är medlem än vänds för att ge dig lösenord och möj-
     så tar klubben gärna emot denne, det lighet att lägga in och ändra uppgifter
     kan vara ett barnbarn också. För bara på vår nya hemsida www.gmhk.se.
     75 kr och namnet, alla förmåner utom
     eget utskick ingår. Ge dem ett tillfälle Skicka gärna in uppgifter om ni köper
     att få ett intresse för hela livet. Är du eller säljer något fordon. Kolla gärna i
     Nya Medlemmar:           254  Pia Björkman
     244  Jan-Erik Hansson       256  Patrik Segerfelt
     245  Leif Martinsson       258  Björn Tidland
     248  Daniel Uddgren        713  Kim Jensén
     250  Dennis Andersson
     253  Ayad Naser


     Omslagsbild: En Fiat Multipla på Tjolöholm 2012.
     Kolla regelbundet på
     www.mhrf.se och läs om
     viktiga nya regler och förslag
     på ändringar som berör vårt
     intresse för gamla bilar.


                                                Ventilen • 3 | 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8