Page 8 - Ventilen 2019-2
P. 8

INTRYCK><UTTRYCK


          HÅLL ÅNGAN UPPE!


                                                   Jan Segerfeldt
    Miljöfrågor tillhör inte de lättaste att landvinningar blev både en explosion varken bensin eller diesel vara bra för
    hantera för vanligt folk, politiker och och en revolution för vårt sätt att leva naturen, så miljölobbyn vill att vi satsar
    myndigheter. Många oroas inför fram- och röra oss på jorden och utforma på elektricitet igen, en teknik vars ut-
    tidens klimathot, andra förnekar kli- våra samhällen. För över hundra år se- veckling har vilat i 100 år. Hur bra vi
    matförändringarna. Genom vår blotta dan bestämde vi att det var bensinmo- lyckas beror på hur vi förmår utveckla
    existens utgör vi människor ett hot mot torerna som bäst uppfyllde våra krav och förbättra batteriteknologin. Vi kom-
    resten av mänskligheten och naturen för automobilerna, så vi övergav elek- mer inte ifrån att det finns miljöproblem
    eller också erbjuder vi framtida möj- triciteten som drivkraft och fortsatte att såväl vid tillverkningen av batterierna
    ligheter. Det är vi människor, naturens lägga våra resurser på att utveckla och som vid omhändertagandet av dem
    överlägset mest intelligenta varelser, förbättra bensinbilarna. Då dök die- när de har tjänat ut. Om några år, när vi
    som till exempel har uppfunnit och kon- selmotorn upp som alternativ till ben- står där med ett berg av skrotade häl-
    struerat fordon som utgör avancerade sinmotorn. Genom att några länders sofarliga bilbatterier, kanske vi inser att
    hjälpmedel att förflytta oss snabbt ge- myndigheter fick styra våra val med detta ändå inte var den optimala lös-
    nom att tillvarata energi som vi utvun- morot och piska i form av subventioner ningen. Då kanske det är dags för ännu
    nit från naturen. Först var det ångma- och beskattningsstraff, så påtvingades en ny energipolitik. Vad ska vi ta till då?
    skinerna som användes på 1800-talet vi ett tekniskt mindre elegant system
    och var nödvändiga för industrialis- med avgasrening genom en kataly- Rätt svar: Ångan!
    mens stora genombrott, sedan i början sator som renade delar av utsläppen
    av 1900-talet kom förbränningsmoto- från bilarna med ädelmetaller i stället Ångmaskiner utvecklades i industrialis-
    rerna som gick på bensin och nästan för att stödja en smart teknikutveckling mens ungdom för att avlasta männis-
    samtidigt konstruerades aggregat med mot en mer fullständig förbränning av kan från fysiska ansträngningar i kol-
    elektricitet som energikälla. Dessa bränslet i motorerna. Men nu anses gruvorna i England. Under 1800-talet

     Ventilen • 8 | 2019
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13