Page 3 - Ventilen 2019-2
P. 3

Volvoklubben och Saab-  Vad skall man tro och vem skall man
                            klubben hoppas vi fylla lita på? Jag går eller cyklar till jobb nu-
                            Gustav Adolfs Torg och förtiden så jag klimatkompenserar rätt
                            även Färjenäs på eftermid- rejält för miljöministerns flygresor till
                            dagen.          Tahiti och New York.


                            Varje vår känns det glädje- Ibland är det bättre med fakta. Motor-
                            fyllt att koppla upp batteriet historiska Riksförbundet har räknat
                            på min Rover, starta upp ut att våra veteranbilar går ca 70 mil i
                            motorn och börja tänka på genomsnitt per år. Jag kör nog något
                            alla härliga småvägar man mer med min Rover och den kommer
                            skall köra på och alla fan- att rulla som vanligt i år. Jag tänker
                            tastiska personer man får inte bli någon dysterkvist eller bosät-
                            möta. I år är det lite annor- ta mig i skogen, göra mina kläder av
                            lunda. I media möts vi av gamla löv och suga på trädrötter för
                            klimatfrågorna hela tiden. att överleva. De flesta jag möter som
                            Greta och andra klimathys- är intresserade av gamla fordon vär-
                            teriker gör sitt bästa för att nar även om vår miljö och vi gör vad
                            varna för jordens under-
                                         vi kan för att inte smutsa ner vår pla-
     Vi fick ett tråkigt besked i mars. Vår  gång. Läser man vad forskare säger net. Vi syns förhoppningsvis ute på
     sekreterare Gunnar Smith har avli- så verkar de ibland vara rätt oeniga vägarna eller på någon träff. Kör så
     dit. Våra tankar går till hans fru Ag- och ibland eniga. Frågorna är många det ryker!
     neta och hans familj. Under mina år  och svaren få. Är det solen som är var-
     i GMHK har Gunnar alltid varit en  mare eller kallare eller är det kineser- Anders
     trevlig gentleman. Han var en väldigt  nas kolkraft som tar kål på oss? För
     duktig sekreterare och hade koll på  drygt tio år sedan kunde vi läsa i me-
     det mesta. Gunnar kommer att vara  dia att regnskogarna snart var slut och
     saknad.              syret på planeten skulle försvinna. Det
                       verkar som syret är kvar på vår planet.
     Motorhistoriska Riksförbundet fyller  När jag läste vetenskapsfilosofi så var
                       en kunskap som man kunde sluta sig
     50 år i år. Vi kommer att manifestera  till var att dagens forskare konstaterar
     detta på Nationaldagen/Motorhistori- att gårdagens forskare hade fel. Vad
     skadagen. Tillsammans med Svenska  kommer forskarna att säga om 10 år?


     Kassören informerar maj 2019.

     Jag har nu gått igenom medlems- Detta gäller även rättelser av vanliga Lämna oss gärna den rätta adressen
     registret och lagt ut ett antal påmin- adresser. Ett antal tidningar kommer via mail till info@gmhk.se eller till ben-
     nelser om obetalda medlemsavgifter. i retur efter varje utskick. Jag läste i nywahlberg@hotmail.com. Vi får dem
     MHRF-försäkringen har informerats en postinformation att namn och num- inte på något annat sätt.
     om obetalda medlemsavgifter.    mer skall vara angivet på brevlådan
                       annars delar Postnord inte ut brev på Med detta avklarat hoppas jag att vi
     Medlemmar som inte betalt är i princip gatu- och vägadresser. Det kostar nu får en fin sommar med många fina ut-
     uteslutna och får inte detta nummer. 36 kr att skicka ut en enda tidning som flykter med våra fordon.
                       inte delats ut av Postnord, och den
     Styrelsen vill också som vanligt myck- kostnaden kan väntas stiga.  Benny Wahlberg, kassör och med-
     et gärna ha in fler e-postadresser.                  lemsregister GMHK


     Nya Medlemmar:           194 Peter Fellborn         215 Eva Jonsson
                       199 Christer Schöllin       216 Lars-Erik Söderén
     189 Peter Ekman           204 Peter Sundström        218 Christian Carlzzon
     190 Anna Kimmelman         205 Lasse Sannes          221 Lennart Börjesson
     191 Patrik Hakenmyr         206 Maud Sannes
     192 Rolf Klarin           214 Nils Andersson


     Omslagsbild: Mercedes-Benz 300 SL på Tjolöholm
     2009. Läs mer om 300 SL på nästa sida.


     Kolla  regelbundet  på
     www.mhrf.se och läs om vik-
     tiga nya regler och förslag på
     ändringar som berör vårt in-
     tresse för gamla bilar.                                                Ventilen • 3 | 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8