Page 13 - Ventilen 2019-2
P. 13

den storleken. Hos SAAB i Linköping fanns det gott om per- genomfördes mellan 9 och 10 maj 1947 och varade i 30
    sonal, som väntade på att få något för händerna och dess- timmar och 52 minuter och då hade 6.220 kilometer tillryg-
    utom var det viktigt att få ut planet på marknaden. Namnet galagts. Det bedömdes vid tiden som ett inofficiellt distans
    ”Safir” togs fram genom en omröstning bland de anställda. världsrekord för flygplan med motorer mindre än 6,5 liters
                                slagvolym. Att det inte blev officiellt godkänt sades bero på
    91A betecknar den första versionen, som tillverkades i 48 att flygplanet inte utrustats med erforderliga mätinstrument.
    exemplar. Den känns igen på det smala vertikala nospar- Prestationen kan jämföras med Charles Lindberghs bedrift
    tiet och de mindre bakre kabinfönstren. 91A försågs med en 20 år tidigare - 1927 - då han direktflög mellan USA och
    sedan länge beprövad motor, en De Havilland Gipsy Major, Frankrike på 33 och en halv timmar längs en distans som
    som också är välkänd tillsammans med det trevliga biplanet nästan motsvarar avståndet mellan Stockholm och Addis
    Gipsy Moth.                      Abeba. Den största skillnaden var nog att von Rosen hade
                                radiokommunikation, vilket Lindbergh saknade. När von Ro-
    Versionen 91A köptes främst av det Etiopiska och svenska sen landat i Addis Abeba kunde han berätta att flygningen
    flygvapnet men några fick privatpersoner som köpare.  genomförts på 1.000 till 1.500 meters höjd i olika väderför-
                                hållanden som mörker och sandstormar. SAAB fick beröm
    91B betecknar den följande versionen, vilken försågs med för ett välbyggt och välutrustat flygplan, vilket fungerat per-
    en Lycoming 6-cyl luftkyld boxermotor. De nya motorn gav fekt utan invändig bensindoft och oljeläckage samt med väl
    planet bättre prestanda med högre fart och framförallt bätt- fungerande instrument och blindflygutrustning.
    re stighastighet. Nospartiet ändrades för att få plats med
    den något skrymmande motorn. Den blev trubbigare fram- Historiskt flygplan
    till, något som medförde ändrade flygegenskaper. Safiren
    tillverkades i flera versioner och användes av flera länders Senare på 2000-talet togs Safiren ner från taket i den stora
    flygvapen som skolflygplan. Det byggdes totalt cirka 320 hallen på Landvetter och numera förvaltas den av Göte-
    maskiner, delvis som licenstillverkning hos några under- borgs Veteranflygsällskap, vilket innebär att den har återgått
    leverantörer utomlands i Europa. Den sista Safiren såldes till aktiv tjänst som ett levande flygplan, återregistrerat som
    1966 och typen blev SAABs mest tillverkade flygmaskin. flygvärdigt.


    Nästan världsrekord                  Ralph Duell, aktiv inom Göteborgs Veteranflygsällskap, har
                                flugit Unos gamla Safir och framhåller den första versionen
    Att det Etiopiska flygvapnet satsade på SAAB Safir berodde med De Havilland-motorn, som gjorde nosen mer finlem-
    på att den svenske flygaren, greve Carl Gustaf von Rosen, mad, vilket bidrog till en bättre dynamik när planet glider
    vid den här tiden tjänstgjorde som Etiopiens flygvapenchef. fram i lufthavet. De senare versionerna med en starkare
    Det Etiopiska flygvapnet hade beställt 5 st 91A och ett av 6-cylindrig boxermotor medförde en trubbigare nos med
    dessa flög von Rosen ensam från Stockholm till Addis Abe- större luftmotstånd. Den fastspände piloten - Ralph Duell
    ba utan mellanlandning. Med assistans från SAAB hade ma- - märker, då motorn slås av, en kraftigare retardation i den
    skinen utrustats med möjlighet att medföra 840 liter bensin senare versionen av SAAB Safir med den 6-cylindriga box-
    mot normalt ca 120 liter. Det togs sin tid för det tungt lastade ermotorn.
    planet att nå flyghöjden mellan 1.000 till 1.500m. Flygningen


                                          Med sin tomvikt på circa 650 kg hängde
                                          nog Safiren säkert i takkonstruktionen
                                          i stora hallen på Landvetter Airport,
                                          under några år på 2000-talet. Visst var
                                          den ett trevligt blickfång, men nog är
                                          det bättre att den ändå blev en levande
                                          flygmaskin igen, hos Göteborgs Flygve-
                                          teransällskap.


                                               Ventilen • 13 | 2019
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18