Page 12 - Ventilen 2019-2
P. 12

luftens ädelsten

                                                    Owe Persson    Under några år i början av 2000-talet hängde, som ett vack- vid Bilprovningen. Denne sade sig vara trygg och lugn som
    ert smycke, Uno Ranchs SAAB Safir uppe i taket inne i den passagerare i Unos bil. Detta gladde nog Uno. Uno hade
    stora hallen på Landvetter flygplats. Efter Uno Ranchs död också ett mindre passagerarplan, en tvåmotorig De Havil-
    1999, blev Luftfartsverket, genom donation, ägare till hans land Dove med plats för 11 passagerare. Den donerades
    SAAB Safir. Uno Ranch flög med den från 1946 fram till också till Luftfartsverket och finns numera i flygplanssam-
    1989.                         lingen på Arlanda.

    Uno Ranch (1907-1999) var välkänd i Göteborg för sitt stora SAAB inriktar sig mot den civila marknaden
    bil- flyg- och motorintresse. Han hade redan i ungdomen
    praktiserat hos Örebro Flygkompani, som fanns vid Ting- SAAB eller Svenska Aeroplan AB etablerades i Trollhättan
    stadsvass i Göteborg. Där fick han en gedigen kunskap om 1937 i nya verkstadsbyggnader för att 1939 gå samman
    flygplansteknik. Detta kompletterades med tekniska studier i med Svenska Järnvägsverkstäderna (SJV) i Linköping.
    Tyskland under 1920-talet. Enligt egen utsago lärde han sig SJV hade tillverkat flygmaskiner sedan 1930. SAABs kon-
    att flyga där kring 1925 och 1934 erhöll han svenskt flygcer- struktions- och företagsledning koncentrerades till Linkö-
    tifikat. Som egen företagare blev han framgångsrik genom ping medan tillverkningen bedrevs både i Trollhättan och
    agenturer för några engelska motorcykelmärken och andra Linköping. Mot bakgrund av det annalkande kriget försåg
    motorkomponenter. År 1946 köpte han sin SAAB Safir och man det svenska försvaret med välbehövliga stridsflygplan.
    det var då det andra sålda exemplaret. I Göteborg hade vi Inledningsvis framställdes licenstillverkade utländska plan
    även annan omtalad flygentusiast nämligen Gösta Fraenkel  för att övergå till produktion av SAABs egna konstruktioner.
    (1885-1980) som köpte det första exemplaret som såldes.
    Fraenkel använde sin maskin till 1951, då den såldes vidare Vid krigsslutet 1945 hade man hos SAAB börjat inrikta verk-
    till Etiopiska Flygvapnet. Uno fick alltså nöja sig med att bli samheten mot civila produkter. Det fokuserades på tre olika
    den andra köparen av en SAAB Safir men han kompense-  projekt: 90, 91 och 92. 90 skulle bli ett medelstort passa-
    rades med att hans maskin försågs med en starkare motor. gerarflygplan (Scandia), 91 avsåg ett 2-3-sitsigt skol- och
    Registreringsbeteckningen (SE-AUR), som avslutades med reseflygplan och slutligen 92, som skulle leda till en mass-
    hans initialer, tyckte han nog var tilltalande. Det tredje planet producerad personbil.
    köptes av en annan känd göteborgare, Gunnar Engellau,
    som 1946 var chef för Svenska Flygmotor i Trollhättan. Han Projektnummer 91 blev SAAB Safir - flygplanet, vilket börja-
    behöll det till 1956 och numera finns det på Flygvapenmu- de säljas 1946. Utvecklingsarbetet var i gång 1944 med för-
    seet utanför Linköping. Därefter blev det glest mellan pri- sta provflygning den 20 november 1945. Projektledare var
    vatköparna. En SAAB Safir kostade runt 35.000 kr, vilket Anders Johan Andersson, som före kriget hade varit kon-
    motsvarade priset för 9 st Volvo PV444 år 1946.    struktionschef hos Bücker Flugzeugbau i Berlin. Det är lätt
                                att känna igen de tyska förebilderna i Safirens utformning.
    Uno var under 1970 och 1980 talen medlem i vår klubb - Genom att ingenjör Andersson kunde använda erfarenhe-
    GMHK. Han deltog då i en hel del av våra utflykter med bl. ten från sina tidigare konstruktioner hos Bücker i Tyskland,
    a Bugatti typ 49 och Mercedes-Benz 300SL. Vid ett tillfälle kunde det inledande utvecklingsarbetet genomföras snabbt.
    då vi startade vid den Bugatti-blå telefonkiosken i södra Några vindtunnelprov var heller inte nödvändiga. Det nya
    Mölndal och kvällsutflykten gick till det trevliga kaffestäl- med flygplanet var att det byggdes som en skalkonstruktion
    let Schweizerdalen norr om Lygnern, kom Uno passande av metall samt att det försågs med noshjul. Landningsstället
    nog i sin Bugatti och en av hans passagerare var en chef utfördes infällbart, något som var ganska nytt på en maskin i
     Ventilen • 12 | 2019
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17