Page 4 - Ventilen 2019-2
P. 4

En ”Måsvinge” vid Linnégatan    Owe Persson

                                         Jaguars standardvagnar, ur vilka man
                                         plockade de mest lämpade kompo-
                                         nenterna och särskilt då den lyckade
                                         XK120 motorn. Uhlenhaut ansåg att
                                         man skulle ta en genväg genom att an-
                                         vända så många delar som möjligt från
                                         Mercedes 300-modellen vars 6-cylin-
                                         driga 3-litersmotor skulle uppgraderas
                                         till en högprestandamotor. Även den
                                         spektakuläre tävlingsledaren Alfred
                                         Neubauer gillade idén, då han förmod-
                                         ligen ansåg sig vara undersysselsatt.


                                         Motorn i 300 S (Sport) presterande
                                         med tre förgasare 150 hkr och blev ut-
                                         gångspunkten för den nya sportbilens
                            Två lite fula ”ankungar” blev  motor. Den hade en överliggande kam-
                            resultatet då man snabbt  axel för de aningen snedställda topp-
                            skulle få fram de tidiga  ventilerna för att få ett effektivt förbrän-
                            tävlingsbilarna men grund- ningsrum och med en lutande skarv
                            konceptet som ledde till ”Må-
                            svingen” kan redan anas.  mellan topplocket och cylinderblocket.
                                         Motorn var ganska tung och dessutom
                                         tog den mycket plats på höjden, men
                                         en robust maskin med sjulagrad vev-
                                         axel. Flera chassikomponenter kunde
                                         anpassas men ett nytt chassi måste ut-
                                         vecklas. Med nödvändighet måste den
                                         nya bilen bli lågbyggd och man valde
                                         då en rörkonstruktion med rymdfack-
                                         verk, resulterande i en styv och lätt ch-
                                         assistomme. Kompromissen blev höga
                                         sidor, så ett kreativt nytänk ledde till de
                                         emblematiska ”måsvingedörrarna” i ta-
    Mercedes-Benz 300 SL premiärvisa-  lar. 1951 såldes runt 2.400 Mercedes- ket för att klara de höga trösklarna.
    des på den internationella bilmässan i bilar i Sverige, som kanske var märkets
    New York i februari 1954. En ganska största exportmarknad i Europa.   Ett omfattande omkonstruktionsarbete
    självklar plats för lanseringen, då den                  gjordes på 300-motorn. Framför allt
    New York-baserade MB-återförsäl-   Daimlers ledning hade ambitionen att krävde den nya bilen en låg motorhuv
    jaren Max Hoffman var den som fick åter tävla i Formel 1 med sikte på det och då måste motorn lutas ca 60° åt
    Daimler-Benz att satsa på den nya kommande reglementet med max 2.5 vänster. I tävlingsbilarna användes tre
    sportvagnen MB 300 SL genom att be- liters cylindervolym utan kompressor- förgasare och man lyckades öka effek-
    ställa 1.000 bilar utan att ha sett den matning och arbetande med vanlig ten till runt 180 – 190 hkr vid 5200 rpm
    faktiska produktionsversionen.    bensin. Konstruktionsarbetet var redan men önskemålet var uppemot 200 hkr
                       i gång. Det högsta cheferna hade detta för att vagnarna skulle kunna hävda
    Daimler-Benz AG fick 1945 starta ett helt klart för sig men det fanns en man, sig visavi de potentiella konkurren-
    enormt uppbyggnadsarbete efter krig- som tyckte att man så snabbt som möj- terna. Man låg tydligen nära motorns
    slutet med sina krigsskadade fabriks- ligt skulle deltaga i det redan då omfat- maximala materialhållbarhet så effek-
    anläggningar och att söka upp den tande sportvagnstävlandet. Rudolf Uh- ten fick i viss mån anpassas till de olika
    utspridda arbetsstyrkan. Den första lenhaut hade före kriget varit chef för loppens längd och vid körningen på
    tiden gick väl åt till att rensa tegelsten racerbilsavdelningen, som med stats- Le Mans 24-timmars fick toppeffekten
    för återuppbyggnad av verkstäderna i bidrag hade tävlat framgångsrikt i den dämpas ordentligt.
    Sindelfingen och Untertürkheim i Stutt- tidens Grand Prix-tävlingar. Han hade
    gart-området.            nu avancerat till en av de ansvariga Tävlandet blev framgångsrikt med fle-
                       cheferna för utvecklingsavdelningen. ra spektakulära segrar bl. a i den krä-
    En och annan lastbil tillverkades och Hela företagsledningen var helt över- vande Carrera Panamericana i Mexico
    1946 kom den första personbilen - en ens om att deltagande i biltävlingar var 1952 och 24-timmars på Le Mans
    170 V - ut från monteringsverkstaden av största betydelse för firmans mark- 1952.
    till den svaga efterkrigsmarknaden. nadsföring. Uhlenhaut hade noterat att
    Redan i början av 1950-talet var dock brittiska Jaguar varit framgångsrika Max Hoffman, i New York, som förutom
    Mercedes etablerade på marknaden på Le Mans och i andra prestigefyllda Mercedes också importerade flera an-
    med sina medelklass- och lyxklassbi- evenemang. Deras bilar utgick från dra europeiska lyx- och sportbilsmär-

     Ventilen • 4 | 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9