Page 5 - Ventilen 2019-2
P. 5

och lägre bygghöjd. Under kriget hade
                                         Daimler Benz tillverkat flygmotorer med
                                         bensininsprutning och den erfarenhe-
                                         ten tillämpades på den nya motorn.
                                         Daimler hade i decennier tillsammans
                                         med Bosch utvecklat bränslesystem
                                         för diesel- och bensinmotorer. Varje
                                         tillverkad 300 SL-motor testkördes i 24
                                         timmar varav 8 timmar med full gas.

                                         Rörchassiet genomgick ordentliga för-
                                         ändringar för serietillverkning och för
                                         att medge bekvämare instigningsmöj-
                                         ligheter för förare och passagerare.
                                         Bilen blev endast tvåsitsig. Framfjäd-
                                         ringen med triangellänkar och den
                                         bakre tvådelade pendelaxeln från MB
                                         300 anpassades och försågs med en
    Insprutningen ligger på motorns undersida med munstycket, som liknar ett tändstift,  spärrdifferential. Den fyrstegade syn-
    till höger. Insugsventilen tillför endast luft och bränsleblandningen bildas i förbrän- kade växellådan med koppling från MB
    ningsrummet. Detta är alltså första gången direktinsprutning tillämpades på en
    fyrtaktsmotor i en personbil. Effekt 230 – 240 hkr vid 5800 – 6000 rpm; litereffekt ca  300 användes i princip med ändrade
    70 hkr.                                  utväxlingsförhållanden.
    ken, blev intresserad och beställde re- berättas att när han blev varse att en
    solut 1.000 bilar av den framgångsrika mindre sportig bil samtidigt var i gör- Karl Wilferts och Friedrich Geiger till-
    Mercedes tävlingsbilen, anpassad för ningen – MB 190 SL – genomförde han sammans med specialisterna på form-
    landsvägsbruk för att köras av privat- beställningen.          givningsbyrån hos Daimlers kaross-
    förare.                                  fabrik Sindelfingen lyckades bra med
                       I en intervju med sonen till Rudolf Uh- den serietillverkade bilen, som med
    Daimler-Benz hade tänkt sig att av- lenhaut beskrivs denne som en av de sin moderna och funktionella utform-
    veckla sportbilstävlandet men en så- få ansvariga cheferna, som kunde age- ning verkar vara attraktiv i alla tider.
    dan här beställning måste tas på allvar. ra på direktionsnivå men samtidigt fullt Karossen utfördes av sammansvetsad
    Det gällde nu att ta fram en bil som kapabel att hantera tekniska detaljfrå- stålplåt men det gick att på specialbe-
    skulle säljas och det medförde mycket gor på verkstadsgolvet. Därtill kunde ställning få den utförd i aluminium, som
    stora krav på en ny marknadsanpas- han köra racer- och sportvagnarna på gjorde den aningen lättare hänsyftan-
    sad bil avseende driftsäkerhet och det elitförarnivå. Han fick nu leda arbetet de till ”SL”, som skall uttydas ”Super
    övriga utförandet på alla nivåer. Man att utveckla landsvägsversionen av MB Leicht”.
    förutsåg ett ganska högt pris så det 300SL.
    måste bli en åtråvärd drömbil.                      Man kan lätt föreställa sig att den gjorde
                       Motorn genomgick en ordentlig om-  ett enastående intryck då den visades
    Då Max Hoffman fick veta priset för arbetning då direktinsprutning ersatte i Hoffmans nya eleganta försäljningslo-
    coupén blev han rätt skakad men det förgasarna, resulterande i högre effekt kal vid Park Avenue i New York City, f ö
                                         ritad av Frank Lloyd Wright, som var en
                                         bilintresserad arkitekt. Vem vet – han
                                         kanske köpte en 300 SL? ”Auto Mo-
                                         tor und Sport” beskrev 300 SL som en
                                         farlig bil med en lockelse till att utnyttja
                                         dess möjligheter fullt ut.

                                         De flesta bilarna såldes i USA och bi-
                                         drog till att Mercedes hitintills något
                                         ”tunga i gumpen”-framtoning tonades
                                         ner. 300 SL var en bil, där gränsen
                                         mellan vanlig sportvagn och extrem
                                         tävlingsbil var hårfin. Fabriken erbjöd
                                         många olika specialutföranden på de-
                                         taljnivå och Alfred Neubauer kunde till-
                                         frågas om råd, då man ville tävla med
                                         sin 300SL. Bilen ställde krav på sin fö-
                                         rare i sportsliga kampsituationer. Den
                                         dubbelledade drivande pendelbakax-
                                         eln kunde, med sin relativt stora spår-
    Serietillverkningen verkar gå på löpande band. Bilden är visserligen svartvit men det
    framgår att alla ”Måsvingar” inte var silverfärgade. Karossen var normalt gjord av  viddsvariation vid fjädringsrörelsen på
    stålplåt men dörrar och huvar utfördes av aluminium. Ett mindre antal försågs med  ojämna vägbanor, vid höga farter sätta
    kaross helt av aluminium, vilka idag är mycket eftersökta. För montörerna gäller det  föraren i farliga situationer.
    att passa in tanklocket till hålet i bagageutrymmets golv. Under bagageluckan rymdes
    i stort sett reservhjulet och andra tillbehör.

                                                Ventilen • 5 | 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10