Page 16 -
P. 16
ryck Uttryck Jan Segerfeldt

FÖRSTA BROSCHYREN PÅ SAAB 92 1949 förutsättningar för ett tillverkningsfö-
SAAB är idag ett stort internatio- retag som SAAB att få avsättning för
nellt bilaktiebolag som ägs av General sina produkter. Som ett led häri tryck-
Motors USA men också en viktig tes en försäljningsbroschyr upp redan
svensk militärflygindustri. Svenska 1949 inför bilens förestående introduk-
Aeroplanaktiebolaget inledde efter det tion. Tryckeriet som anlitades för upp-
formella bildandet 1937 sin verksamhet giften kallade sig AB ÅETÅ-tryck, en till
i Trollhättan i liten skala för att tillverka synes märkligt klingande förkortning
flygplan. Eftersom det snart blev krigsti- men högst naturlig mot bakgrund av
der kom de flesta flygplanen att byggas att detta var namnet på det väletable-
för militärt bruk. Det blev i Linköping rade Åhlén & Åkerlunds förlags tryckeri
som flygtekniken utvecklades. i Stockholm. Hela broschyrens utform-
I Trollhättan pågick också flygtillverk- ning och särskilt dess bildmässiga kva-
ning men redan 1944 började idéer ut- litet ger med dagens måttstock intryck
vecklas om att tillverka en liten bil efter av att vara komponerad av ett gäng
krigets slut. Man hade gjort en mark- glada amatörer som hade suttit hemma
nadsundersökning och kommit fram till och skissat så gott de kunde. Man kan
att behov skulle uppkomma av en enkel lugnt påstå att enkelhet är något som
och billig bil för gemene man. 1946 var inte bara genomsyrar den riktiga bi-
den första prototypen klar. Den SAAB- len utan också broschyren. Samtidigt
anställde Gunnar Ljungström hade ut- innehåller den allt som behövdes för
setts till chef för utvecklingsarbetet och att övertyga kunden. Här finns ett par
tecknaren Sixten Sason fick ansvaret tydliga färgbilder på bilen, i militärgrönt
för bilens formgivning. Tre provbilar förstås, några svartvita motorbilder för
byggdes under 1947. De avslöjades för att förklara bilens tekniska kvaliteter
pressen i juni det året. Ytterligare tjugo och ytterligare några förklarande texter.
provvagnar skapades innan det vid ju- Naturligtvis innehåller den också en del
letid 1949 var dags att sätta igång den reklamspråk, som sensationell, idealisk,
första serietillverkningen av bilen, som smidig, smakfull varvat med skönhet,
nu hade döpts till Saab 92. Men skulle säkerhet och driftsekonomi, alltså din
den sälja? Den visade sig bli något dy- önskebil! Överdrift måhända men vem
rare än vad man ursprungligen hade faller inte för sådant säljsnack?
räknat med. En komplikation var att
Volvo hade sin nya PV 444 färdig, fast Såvitt jag vet är detta den absolut för-
den var ju klart dyrare. För att hålla pri- sta Saab-broschyren, som ni ser delar
set nere på den nya Saaben gjorde man av på bilderna. Den trycktes alltså redan
ingen bagagelucka och man drog ock- 1949 när det knappast ännu fanns några
så in på en del andra detaljer i utrust- riktiga bilar att titta och känna på ute i
ningen. Dessutom kunde bilen bara fås bilhallarna. Det exemplar jag har av den
med grön cellulosalack. Detta innebar här trycksaken är i gott skick förutom
otroligt nog en ganska stor besparing, att någon har klippt bort ett stycke på
eftersom det fanns väldigt gott om den cirka 5 x 10 cm. Det är en folder, det vill
kulören som hade blivit över från lagret säga ett stort papper som är vikt flera
av militärgrön camouflagefärg. Nästan gånger. När foldern är hopvikt är den i
som med den tidiga T-Forden - men inte A5-format, 15 x 21,5 cm, men när den
svart. viks upp blir den 30 x 43 cm. Kanske
Företagets resurser var relativt be- innehades broschyren av någon samtida
gränsade i början. Dyra karossplåtpres- motorjournalist som behövde använda
sar hade anskaffats i USA, så man kun- urklippet för att snygga till sitt första
de nu montera ihop fyra bilar per dag. provkörningsreportage i lokaltidningen
Första årets produktion uppgick till hela eller så har en liten, motorintresserad
1 246 bilar, något blygsamt kanske men ung pojke fått tag i broschyren och
å andra sidan var ju det här ett helt nytt klippt ut en bild som han kunde fästa
koncept för företaget SAAB och det tar på väggen i sitt sovrum för att ha något
mycket tid att bygga upp en tillverk- att drömma om att få köra när han skul-
ning och det krävs stora investeringar le bli stor. I ett krigshärjat Europa där
för att få igång en helt ny fabrik. Om bilar var en bristvara och familjernas
man betänker att gruppen som startade ekonomi inte gav utrymme för något
på SAAB 1944 hade en totalbudget på överdåd, var en sådan här liten enkel bil
125 000 kr så kan man inte bli annat något att drömma om för många. Tyvärr
än imponerad av vad de ändå lyckades förblev nog de flesta drömmar om en
åstadkomma! egen liten Saab 92 bara en ouppnåelig
Ansvaret för försäljningen av den dröm. Utom för de 1 246 personer som
nya bilen skulle hamna hos Philipsons fick köpa den 1950 och som förmodligen
Automobil Aktiebolag. Redan på den här hade det litet bättre ställt än många an-
tiden förstod man betydelsen av rätt dra. Bilen hade inte riktigt hunnit bli var
marknadsföringsåtgärder för att skapa mans egendom ännu. Broschyren tryck-
tes säkert i många tusen exemplar och
16 Ventilen 4-2008 blev en viktig del i mångas drömvärld.
Tänk att den faktiskt finns kvar idag
nästan 60 år senare! Och SAAB också
- om än i utländsk ägo!
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20