Page 12 -
P. 12
Oryx typ K2, 1914 - Del 1 Lennart Haajanen

Denna automobil tillhör den ringa kategori av mycket intressanta äldre fordon som spelade en
vfWöikarutllitegsreirueosnll,duGenMhdHaedrKesdevföni rvspatåreit1od9re5dn0fön-raaoncfohdred6,o0sn-otsamhliesäntoggrdiresykeftonvrddäeordnseevfteu,nllosackhaauuvtoetatmenorahbnailbnfisölsrirunöttrareenlss.seen,. eDnettusviaarsmBeoncght

Föremålet för denna artikel, Oryx typ K2 från 1914. Fotot taget i juli 1982. Här har acetylentuben på fotsteget ännu
inte blivit placerad i den ändamålsenliga låda, som vi kan se på senare bilder, men hjulen har återfått sina vulstdäck.
(Ur det Walleriuska fotoarkivet.)

Bengt tillhörde den lilla skara äldre och yngre män som Modell och data
på 1950-talet träffades hos intendenten Åke Åberg på
Industrihistoriska Samlingarna intill Götaplatsen för att Automobilens formella typbeteckning är K2. Den är
– som Åke Åberg så gärna ville – diskutera hur de gamla en öppen tourer av den typ som i sitt tillverkningsland,
automobilerna på bästa sätt skulle tas omhand och däri- Tyskland, betecknas som Doppelphaëton.
genom bidra till att väcka intresse för teknik- och indu-
strihistoria hos den stora allmänheten. Diskussionerna Tillverknings- (chassi-) numret är 11661 och tillverk-
utmynnade så småningom i bildandet av vår klubb (detal- ningsåret var 1914, bekräftat i brev från fabriken, daterat
jerna kring detta har tidigare redovisats, bl.a. på sidan 5 i den 10 augusti 1920. I dokumentation om vagnen finner
vår medlemsmatrikel och i Ventilen nr 3, 2004, sidan 10). man besiktningsinstrument från tre olika besiktningstill-
fällen, samtliga genomförda i Uddevalla. Det första är
Att just Bengt Wallerius blev vald till ordförande var inte daterat den 8 maj 1920 då vagnen blev tilldelad registre-
bara naturligt utan i högsta grad lämpligt. Förutom den ringsnummer O 1278, den andra skedde den 20 decem-
rätta känslan för automobil- och teknikhistoria hade han ber 1923 och gällde huvudsakligen tilläggsuppgifter om
utmärkta egenskaper för att leda en ung föreningsrörelse skatte- och tjänstevikt samt däckens bredd (fram 90 mm,
som behövde tas på allvar i en tid, då gamla och till synes bak 105 mm). Det tredje besiktningsinstrumentet är från
uttjänta fordon av den stora allmänheten i vänligaste fall den 18 juli 1946, varvid vagnen fick (efter sedvanlig inter-
sågs med spefullt överseende. Bengt lotsade GMHK mot rimsregistrering med röd skylt, O 457) ett nytt ”registre-
organisatorisk fasthet från den 5 mars 1969 till och med ringsmärke”, som det hette, O 19955. Vid omläggningen
årsmötet den 19 mars 1975. av registernummersystemet fick vagnen slutligen det nu
gällande registreringsnumret BHD 475.
Humanisten Bengt var den genuint vänlige gentleman-
nen som gjorde GMHK stora tjänster och som klubben
fortfarande står i tacksamhetsskuld till.

Vad vore mer passande än att en motorhistorisk klubbs
ordförande själv ägde och använde ett historiskt fordon?
Bengt fullföljde med entusiasm och envishet sin ambition
att bruka Oryxen. Han ägnade också stor tid åt att forska
kring dess teknik och historia, och han om någon hade
de nödvändiga egenskaperna och språkkunskaperna för
detta.

12 Ventilen 4-2008 Vagnens tillverkningsskylt visar tyska skattehästkrafter
(7) resp. motorns effekt (21 PS, PS=Pferdestärke=hkr.),
vikt och tillverkningsnummer. (Foto LH)
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17